Setkání s rodiči - zájemci o projekt Mentorské asistence ve školním roce 2014/2015

Dne 23.9. 2014 se ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy a 24.9.2014 v Krizovém centru J.J.Pestalozziho na ulici Milady Horákové uskutečnila dvě setkání s rodiči, zájemci o projekt Mentorské asistence.
Hlavním cílem projektu je posílení motivace ke vzdělávání a sebevzdělávání u žáků s poruchami učení, případně posílení sebeobrazu některých dětí ve vztazích s vrstevníky nebo staršími spolužáky. Dílčím cílem je výcvik mentorů z řad studentů se zájmem o studium humanitních, sociálních nebo pedagogických oborů, možnost pomoci a aktivizaci rodin „neúspěšných žáků“, zlepšení přístupu odborníků k rizikovým rodinám ve městě a regionu, včetně příspěvku k sanaci rizikových nebo ohrožených rodin.
Pro rok 2014/2015 byl projekt po velmi dobrých zkušenostech z předchozích let, kdy probíhal výhradně jako tzv. "mentoring učením" (pro děti od 1. do 6. třídy), opakovaně připraven i jako tzv. "vztahový mentoring". Pro děti od 7. - 9. třídy je zajištěn v Krizovém centru J.J.Pestalozziho.
Projekt využívá těsné spolupráce se všemi školami ve Svitavách. Základní školy a OSPOD MěÚ Svitavy doporučují rodičům vytipovaných dětí účast v projektu a rodiče (případně jiní zákonní zástupci) se mohou rozhodnout, zda děti do projektu přihlásí.
Na schůzkách s rodiči v průběhu tohoto týdne byl o projekt velký zájem. Pro mentoring učením se na schůzku dostavilo více než 40 rodičů, někteří i s dětmi (na fotografii). Obdobný zájem byl i o vztahový mentoring. Na schůzku přišlo 15 rodičů. Vzhledem k tomu, že projekt je limitován zájmem studentů středních škol, kteří pracují jako mentoři, byla spolupráce nabídnuta celkem 43 rodinám (včetně mentoringu v Krizovém centru). Předpokládáme, že 35 dětí bude pracovat v tzv. mentoringu učením a 8 v rámci tzv. "vztahového mentoringu". Z hlediska uskutečňování cílů projektu jde pouze o pracovní názvy, o vzájemný a pevný vztah mezi žákem a mentorem jde v obou úrovních. Bez vytvoření pozitivních vazeb nelze výsledků dosáhnout na žádné úrovni. Aby tyto vazby byly intenzivní a pokud možno dlouhodobé, pracuje s každým žákem vždy jeden stálý mentor. Průvodcem mentorů učením bude pracovnice Občanského sdružení Bonanza, případně dobrovolnice z řad bývalých učitelek nebo sociálních pracovnic MěÚ Svitavy. Průvodci mentorů v Krizovém centru budou přímo profesionálové - psycholožky nebo speciální pedagogové. Na metodice, proškolení, podpůrných skupinách a vedení mentorů spolupracuje město Svitavy i Krizové centrum s Unií mentorů.

O dalších podrobnostech projektu budeme dále informovat na webových stránkých nebo v měsíčníku NAŠE MĚSTO.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie