Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2015 podpořen státní dotací

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2015 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit. Vedení města uložilo koordinátorovi prevence kriminality ve spolupráci s komisí prevence kriminality připravit návrh projektu zaměřeného na oblast sociální prevence pro tzv. rizikové děti a jejich rodiny. Do soutěže byl připraven záměr projektu s názvem: Svitavy – aktivity sociální prevence 2015.

Svitavy – aktivity sociální prevence 2015 (popis projektových aktivit), pro názornost na přiloženém schématu.

1. Mentorská asistence:
Jedná se o celoroční práci mentorů a průvodců mentorů s dětmi s poruchami učení, chování, případně s dětmi z nevhodného sociálního prostředí. Mentoring probíhá u dětí z prvního stupně každý pracovní den v týdnu. Pro každé dítě (rodinu) je vyčleněn vždy jeden mentor. Mentor a žák se společně setkávají 2x týdně vždy po dobu minimálně 1 hodiny. V daném čase pracují mentoři v několika učebnách pod dohledem tzv. průvodců mentorů - pedagogických nebo sociálních pracovníků. Mentoři se 1x za 6 – 8 týdnů setkávají v rámci tzv. podpůrné skupiny. Pro rok 2015 je součástí aktivity také tzv. vztahový mentoring pro žáky II. stupně v Krizovém centru J. J. Pestalozziho.
Všechny činnosti v rámci aktivity byly zahájeny od 1. 10. 2014. Na aktivitě se podílí celkem 42 mentorů a 9 profesionálů nebo dobrovolníků z řad pracovníků MěÚ Svitavy nebo neziskových organizací.

2. Mentorská asistence v azylových domech a resocializačních bytech – „Krok za krokem přes bariéry“
Jedná se o celoroční práci s obyvateli Azylového domu pro matky s dětmi (AD) a 6 výcvikových a resocializačních bytech města Svitavy. Předmětem jsou sociálně pedagogické činnosti směřující k budoucí samostatnosti matek (v resocializačních bytech i rodin). Pro rok 2015 předpokládáme zapojení minimálně 20 dospělých a 35 dětí.

3. Výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování
Jedná se o výcvik realizovaný pro děti s projevy predelikventního (maladaptivního) chování prostřednictví 10 sobotních dní a jednoho víkendového pobytu na statku občanského sdružení Bonanza. Děti jsou vytipovány ve spolupráci s OSPOD MěÚ Svitavy. Na aktivity v rámci projektu navazuje široká nabídka služeb (aktivizačních činností) pro děti i rodiny (nízkoprahový klub, sociální práce v rodinách, účast na akcích sdružení apod.).
Součástí aktivit pro rok 2015 je nabídka pravidelných volnočasových činností na statku OS Bonanza ve Vendolí pro skupinu dětí, které v minulosti již výcvik sociálních dovedností absolvovaly. Na činnostech v rámci aktivit pracuje celoročně (ve třech bězích) 10 pracovníků občanského sdružení. Výcviku se za rok účastní cca 35 dětí, dotační aktivita se týká cca 12 dětí.

4. Finance v prostředí rodiny
Jedná se o vzdělávací akci – čtyřdenní výcvik pro pedagogické a sociální pracovníky. Do aktivity bude zapojeno celkem 20 pedagogických a sociálních pracovníků.

5. Právní poradenství rizikovým rodinám – problematika zadlužování
Konkrétně se bude jednat o prevenci zadlužování, poradenství při stanovování výměry výživného, poradenství při rozvodech a poradenství pro pomáhající profesionály a dobrovolníky v rámci ostatních aktivit projektu. V případech, kdy se bude jednat o oddlužení, půjde zejména o zpracování podrobné finanční analýzy, právní posouzení závazkových vztahů, případnou komunikaci s exekutory, zpracování podkladů a podání k soudu apod.

6. SW nástroj na vyhodnocování aktivit sociální prevence
Jedná se o úpravy SW a nákup služeb (proškolení uživatelů a úpravy dotazníků) pro vyhodnocování klíčových aktivit sociální prevence. Aktivity se bude účastnit cca 15 pracovníků.

7. Výcvik pro delikventy – „Cesta“
Konkrétně se jedná o 2 běhy tříměsíčního výcviku pro děti do 15 let (nezletilce) ze Svitav, správního obvodu Svitavy (výjimečně z regionu), kteří se dopustili činu jinak trestného. V roce 2013 se v bývalém okrese jednalo o cca 33 dětí. Výcvik je určen za rok ve dvou bězích pro cca 12 dětí. Bude se skládat ze tří dílčích aktivit:

Rozvoj morálního a právního vědomí
Jedná se o činnosti směřující k pochopení užitečnosti hranic, pravidel a zákonů poskytujících v životě bezpečí a jistotu. Získání vědomosti "proč zákony existují a k čemu slouží" a objasnění jejich smyslu, vytvoření nebo upevnění morálních postojů a porozumění všem důsledkům (osobním, sociálním, školním, pracovním apod.) při porušení právních norem.
Motivační pracovní činnosti
Záměrem je vyzkoušení si několika pracovních činností (kovář, řezbář, kameník a sklář), ve kterých by se posléze mohl účastník výcviku realizovat. Jedná se o motivaci ke zvládnutí konkrétních manuálních dovedností. Výsledkem práce bude mimo jiné zhotovení výrobku, který by měl být prospěšný veřejnosti a bude umístěn ve veřejném prostoru.
Sociální dovednosti a kompetence
Konkrétně se jedná o převedení vědomostí a dovedností do praxe „sociální reality“. Jde o osvojení si komunikačních, sociálních a pracovních dovedností a porozumění mezilidským vztahům.

Dne 7. 4. 2015 informoval Odbor prevence kriminality MV ČR, že městu Svitavy na výše uvedené aktivity přidělil v dotačním řízení celkovou částku 556.000 Kč. Jednalo se o nejvýše bodově hodnocený projekt předložený v dotačním řízení v rámci Pardubického kraje. Z aktivit nebyla podpořena pouze šestá, SW na vyhodnocování sociální prevence. Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o rozšíření stávajícího systém pro hodnocení nové aktivity práce s delikventy, nic nebrání realizaci z vlastních prostředků. Náklady na tuto aktivitu jsou minimální – cca 10 tis. Kč za rok. Z vlastních prostředků města Svitavy bude projekt celkově podpořen částkou 210 tis. Kč.

Jeho význam lze dokumentovat následujícím prohlášením. Na jednání zastupitelstva města Svitavy výše uvedené aktivity ocenil např. předseda Okresního soudu ve Svitavách JUDr. Bohumil Kotala, který informoval zastupitele o výrazném poklesu „trestné činnosti“ dětí a mládeže ve městě. Například oproti roku 1999, kdy byly zahájeny systematické kroky města v oblasti prevence dětské delikvence, klesl jejich počet o 90%.
Pevně věříme, že kromě nesporného poklesu delikventního chování dětí výše uvedené aktivity napomohou i zlepšení projevů jejich každodenního chování. Na druhou stranu si velmi dobře uvědomujeme, že děti se učí především nápodobou...Výsledek je tedy věcí nás všech.

O realizaci jednotlivých aktivit budeme jednotlivě průběžně a podrobně informovat na webu prevence.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie