1891 - 1918

VIII. KALENDÁRIUM DĚJIN MĚSTA SVITAVY

Sestavili: © Radoslav Fikejz a Vladimír Velešík
Zdroj: Fikejz, Radoslav – Velešík, Vladimír: Kronika města Svitavy. Svitavy 2006

léta 1891–1918

1891
17. ledna začaly vycházet noviny Die Brenn-Nessel.

2. a 4. března proběhly volby do říšské rady.

5. března zaplavila rozvodněná řeka část města. Voda stoupla tak vysokou, že "...žákyně dívčí školy musely být na vozech domů odváženy." Byla zatopena i část podniku Heinricha Klingera.

Svitavské noviny Brenn Nessel informovaly o špatných poměrech v textilních továrnách Klinger a Ettl, kde probíhaly četné dělnické stávky (např. u firmy Ettl od 31. března do 8. dubna). Důvodem stavek bylo snižování již tak nízkých mezd. Od 19. března vstoupily do stávky šičky v podniku Klinger. Stávky byly podporovány sbírkami pro dělníky, které většinou probíhaly v rámci lidových shromáždění (např. 20. dubna na Střelnici(. Ze stávek a stávkových výborů vzešla řada peticí požadujících desetihodinovou pracovní dobu, 15% navýšení platů a lepší pracovní podmínky a ochranu dělníků při práci. Poslední bod je výsledkem četných úrazů a havárií v textilních provozech  (25. dubna 1892 explodoval dokončovací stroj u firmy Klinger a výbuch rozbil všechna okna, ale naštěstí nedošlo k žádnému zranění).

13. dubna začala demolice domů pro výstavbu knihovny.

18. května byla vysvěcena Ferdinandem Fredrichem hrabětem z Fürstenbergu mariánská kaple ve Čtyřiceti Lánech .

Dokončena stavba jedné z nejkrásnějších svitavských budov - vila rodiny Langrů na dnešní ulici T. G. Masaryka č.o. 35 .

Stavba kanalizace a nových domů na parcelách ulic Pražská a Poličská. Stavební práce prováděli stavitelé Randa a Pirschl.

Ve Svitavách proběhl první civilní sňatek. Snoubenci byli dva dělníci firmy H. Klinger -  Franz Fuchs a Klara Neußerová

Založena továrna na zpracování barchetu Karl Weiß, sklady měla ve Vídni a v Terstu.

3. září projížděl Svitavami za bouřlivého vítání V. O. Ottendorfer.

Vznikl Klub Teutonia s cílem pečovat o  německé dědictví a rozvíjet kulturní život.

1892
11. července byla zahájena reforma měnové soustavy. Modernizace měnové soustavy spočívala v přechodu od stříbrné měny zlatkové ke zlaté korunové. Z 1 kg zlata se razilo 3 280 korun, přičemž 1 zlatý předchozí měny se rovnal dvěma korunám nové měny. Koruna se dělila na 100 haléřů. Povinnost počítat v korunové měně byla stanovena od 1. ledna 1900. Současně probíhalo stahování předchozích měn a státovek, které skončilo v roce 1900, resp. 1907. 

Noviny Brenn Nessel napsaly, že Svitavy se staly druhým nejprůmyslovějším moravským městem s lichotivou přezdívkou „západomoravský Manchester“. První místo pomyslného žebříčku obsadilo Brno.

Epidemie chřipky zasáhla polovinu obyvatel města.

1892
Akademický malíř CarlBrachtl z Vídně z Vídně započal opravu mariánského kostela na náměstí. Restaurátorské práce byly zadány i Adolfu von Donndorfovi, který zhotovitel pilastry kostela ze salzburgského mramoru. Hlavní oltář z téhož materiálu a zlaceného dřeva vyrobil Ferdinand Hartinger z Vídně.. 8. února 1893 byl kostel olomouckým kanovníkem Anatolem hrabětem d´Orsay znovu vysvěcen. Náklady na opravu kostela ve výši 17 730 zl. byly financovány ze sbírek, uspořádaných děkanem Adolfem Paulerem, spolužákem arcibiskupa Theodora Kohna.

Začalo rozšíření hřbitova směrem na církevní pozemky na Mor. Třebovou a hřbitov byl ohrazen vysokou zdí. Došlo k jednání mezi zastupitelstvem a děkanstvím o striktním oddělení částí hřbitova pro nekřtěné, pohřbené bez církevních obřadů a katolíky z města a přifařených obcí. Části měly být odděleny širokou cestou.

Stávka dělníků u firmy Heinrich Klinger (30. května - 2. června) skončila zásahem četnictva a policie. Pro nejednotný postup vedení dělnictva byla stávka neúspěšná, později bylo propuštěno 14 zatčených.

21. srpna byla otevřena Ottendorferova veřejná knihovna a čítárna.

Pokračovací škola byla umístěna v budově Střelnice.

Úpravy pozemků kolem tsaré pošty na  Postgrundgasse a kolem rybníka Schwemmteich.

Založen Spolek německých pomocníků a dělníků (Deutscher Gehilfen- und Arbeiterverein). V roce 1911 byl jeho předsedou Rudolf Ratzer.

Toho roku pracovalo ve městě 433 osob živících se domáckým tkalcovstvím a zpracováním bavlny. Těžké sociální podmínky vedly k tomu, že do domácího tkalcovství vstupovali i majitelé selských usedlostí z okolí města, čímž konkurovali chalupníkům a bezzemkům. Odhadovaný počet domácích tkalců v okruhu 7 km od města byl 15 000 osob.

Začátkem roku se na schůzích zastupitelstva řešila otázka boje s cholerou, jejíž případy se ve městě objevily. Bylo konstatováno, že příčinou je nedobrý stav čistoty řeky, zamořené odpadem z průmyslu. Pro nakažené byl vybudován sanitární dům. Červený kříž obdžel finanční dar 500 zl. na pořízení sanitky.

Stavba ulice Hohenfeldergasse (dnešní Tovární ulice)

Svitavský podnikatel Johann Budig se přestěhoval ze své rezidence v sousedství továrny na Fabrikstraße do nově postavené vily na Südallee (dnes Máchova alej). Původní vilu přenechal svým synům, konkrétně Maxi Budigovi, jehož dědicové ji obývali až do skončení II. světové války. Nová vila byla postavena ve stavebním slohu s uplatněním prvků německé architektury. Původně byla stavěna bez zahradního křídla s technickými stavbami. Na počátku 20. století byla upravena zahradní část, přistavěn pravý trakt, instalována zdobená kašna a zahradní altán. Ve vile dnes sídlí městské muzeum a galerie a městská knihovna.     

1893
4. března se uskutečnilo veřejné shromáždění svitavských Čechů.

Založen Pěvecký spolek „Veselá mysl“ (Sängverbund Frohsinn) a Svaz nepolitické křesťanské jednoty Hřebečska (Verband der nichtpolit. Christliche Vereinigung des Schönhengster Gaues). V roce 1911 byl jeho předsedou Ferdinand Honnele.

Dokončena stavba silnice z Kamenné Horky do Čtyřiceti Lánů.

1894 - 1902
Svitavským starostou zvolen Johann Budig.

1894
23. září byl položen základní kámen kostela sv. Josefa ve Čtyřiceti Lánech.

Přesídlení tkalcovské školy do nové budovy na Melzgasse č. p. 256.

Ustaveno komité pro zřízení muzea. Myšlenka na vznik muzea byla důsledkem Výstavy řemeslných výrobků Hřebečska. Ta probíhala ve městě od 15. srpna do 2. září a po jejím skončení zůstalo ve městě mnoho z vystavených exponátů. .

Byla zřízena elektrárna J. Budig a synové.

Založen Katolický dělnický spolek.

1895
Ve Svitavách se uskutečnil sjezd spolku německých studentů severní Moravy, studujících ve Vídni. Ze sjezdu vzešla Georgu Schönererovi, propagátorovi velkoněmecké myšlenky, oslavná zdravice..

Začaly opravy farní budovy, které trvaly do roku 1897. Byly výsazeny stromy na hřbitově.

Zemský výbor povolil založení reálné školy ve Svitavách. Dne 18. září byla vyšší zemská reálná škola otevřena v prozatímních prostorách.

1896
Johann Budig odkoupil od Karla Langra hotel Zur goldene Krone (Městský dvůr) za sumu 28 760 zl.. Prodej byl projednán na zasedání městské rady 28. července. Město sice mělo na budovu předkupní právo, ale nedisponovalo dostatečnými finančními prostředky. Začaly práce na rekonstrukci objektu a jeho vybavení a ještě v zimě téhož roku Johann Budig a jeho syn Max žádali o povolení výčepu lihovin. Johann Budig při otevření podniku prohlásil, že celá stavba je věnována k uctění památky jeho otce, a stavbu s hostinskými pokoji a restaurací věnoval městu.

Založen Spolek dílovedoucích a zaměstnanců v průmyslu (Verein der Werkmeister und Industrieangestellten). 

15. září otevřena železniční trať Svitavy -  Polička.

Pod vedením Rosy Jaichové byl založen ženský pěvecký sbor.

Od 29. prosince do 3. ledna 1897 probíhala ve městě první veřejná filmová představení v sále Ottendorferovy knihovny.

1896
Prvomájové oslavy pravděpodobně byly podnětem k založení  místní organizace sociálně demokratické strany.
Svitavští příznivci soc. demokracie byli vedeni Wilhelmem Neumannem ze Svitav a organizováni byli v rámci šumperského volebního obvodu. Neumann spolupracoval i s brněnským kandidátem soc. demokracie Eduardem Riegrem. 
V květnu se v novinách Brenn Nessel objevila zpráva o schůzi sociální demokracie ve městě a v říjnu o pořádání okresní stranické konference. Následujícího roku se do místní organizace soc. demokracie hlásilo 400 členů.
Cíl nově ustavené organizace byl jednoznačný: připravit se  k volbám do říšské rady podle nově přijaté Badeniho volební reformy. Reforma zachovávala kuriový systém rozšířený o V. všeobecnou kurii s volebním právem pro všechny zletilé muže.

Založena místní skupina Všeobecné zaměstnanecké jednoty (Allgemeiner Angestelltenverband) a Odborový svaz textilních dělníků Svitav (Gewerkschaft der Textilarbeiter Zwittau). 

Založen Dělnický konzumní spolek (Arbeiter Konsumverein Zwittau),

 Adresář textilního průmyslu Rakouska Uherska uvedl, že ve Svitavách k tomuto datu pracovalo 33 registrovaných textilních firem. Především se jednalo o výrobny bavlněného zboží, jutového i lněného textilu a Friedmannův podnik hedvábnický. Vedle toho zde pracovalo několik barvíren, které silně znečišťovaly řeku Svitavu.

6. září se uskutečnila slavnost cyklistického spolku se závodem do Vendolského vrchu na Poličské silnici. Vítězem hlavního závodu se stal Ludwig Ille. 

Doložena práce výboru pro provoz kluziště na Pivovarském rybníku a v areálu Střelnice.

1897
V lednu se pořádaly pravidelné sbírky na chudé.

V domě Bruna Odstrczila na Olomoucké ulici byla založena Zimní zemědělská škola

V Brně začal vycházet Časopis spolku pro dějiny Moravy a Slezska, od roku 1900  Časopis německého spolku pro dějiny Moravy a Slezska - (Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens). Vycházel ve 4 svazcích.  Od roku 1942 vycházel pod názvem. Zeitschrift für Geschichte und Landeskunde Mährens. Vydávání bylo zastaveno v roce 1944. Sborníky obsahují informace i k dějinám Svitav.

V březnu proběhly volby do říšské rady, které skončily vítězstvím křesťanských stran..

1. března založen spolek Dělnický domov Arbeiterheim, v roce 1911 byl jeho předsedou Erhard Schuster.

19. dubna na schůzi českého dělnictva na Královských Vinohradech vystoupili delegáti ze Svitav. Protestovali proti prohlášení poslanců soc. dem na říšské radě z 30. března t. r.
Soc. demokratická strana ve Svitavách prožívala období národnostního štěpení, které vyústily v rozkol původně jednotného hnutí. Po poradních schůzích v hostincích „na poště“ a u "Mohelských" bylo sjednáno založit dvě národní sociálně demokratické strany, totiž českou a německou. Českou stranu zastupovali: obchodník střižním zbožím Sodomka, Jílek z Poličky, Pávek a nožíř Hiller

Založena tiskárna Marcell Morway.

22. dubna na Moravě vstoupila v platnost tzv. Badeniho jazyková nařízení.

Prvomájové oslavy proběhly ve znamení nepokojů. Zahájeny byly na Střelnici, poté se průvod demonstrantů vydal k Albrechtově továrně a docílil zastavení výroby. K potlačení nepokojů byl nutný zásah četnictva a policie, který průvod rozehnal. Dělníci se odpoledne opět sešli na Střelnici.

V červnu se ve městě konal župní den křesťanských sociálů severní Moravy, jehož organizátorem byl Adolf Pohl, někdejší soc. demokrat. Řečníkem byl P. Kunschak z Vídně.

18. září byla slavnostně otevřena nová budova Vyšší zemské reálné školy ve Svitavách a při ní založen spolek Školní sklad německé zemské vyšší reálné školy ve Svitavách (Schülerlade der deutschen Landes-Oberrealschule in Zwittau.
.
Založen Spolek katolických dělnic (Kathol Arebeiterinnenverein) a Spolek katolických dělníků (Kathol. Arbeiterverein) a Katolický ženský spolek pomocný (Kathol. Frauenhilfsverein). Předsedou katolických spolků byl místní děkan Adolf Pauler, důležité místo ve spolcích zastával krejčí Anton Pohl. Rozkvět křesťanské spolkové činnosti byl patrný po příchodu nového svitavského katechety Karla Fritschera v roce 1898 do Svitav.

12. září byla v hostinci A. Schindlerové na Brněnské ulici svolána první odborová schůze. Schůze se konala z iniciativy oděvních dělníků a setkala se s vysokým zájmem mezi dělnictvem. Řídili ji: krejčí Adolf Vostřebal a hedvábník Jan Dušek. Po skončení schůze byli účastníci napadeni německými radikály a incident byl vyšetřován četnictvem. Liknavý postoj četnictva vedl k podání trestního oznámení, jehož důsledkem bylo potrestání výtržníků. Druhou schůzi v hostinci U Kvokalů na Novém městě již hlídali němečtí spolustraníci.

V roce 1897 vzbudil na Poličsku značné pobouření plakát, který nechal 10. srpna 1897 ve Svitavách vylepit policejní rada Hugo Albrecht. Text plakátu mj. obsahoval věty „...přivandrovalé Čechy, kterých jsme nevolali, kteří však mezi Němci svoji výživu nalézají, a proto pamětlivi býti mají, že zde jedí německý chléb, aby se v německém městě Svitavách klidně, slušně a právě tak chovali, jako Němci co minorita v českých místech chovati se musí. Komu zdejší chléb nechutná, komu poměry se nehodí, ten může pokojně táhnouti zase dále!"

Nákladem turnérského spolku byla vydána tiskem panoramatická fotografie města o rozměrech 58 x 15 cm, kterou zhotovil Victor Angerer, dvorský fotograf z Vídně.

Byl opraven mariánský sloup na náměstí.

Byly vysazeny listnaté stromy na městském hřbitově a ve vnitřním městě instalována další obloukové lampy..

Ottendorfer se v Karlových Varech setkal s MUDr. A. Lichtneckerem a věnoval knihovně 6 000 zl.

28. listopadu proběhla ve městě demonstrace asi 3 000 lidí proti česko-polskému spojenectví v parlamentě.

1898
Byly instalovány lampy vežejného elektrického osvětlení ve městě, což vedlo k další žalobě majitelů plynárny, kterou se snažili město donutit k respektování předchozích smluv.  

Schůze textilního dělnictva ve Svitavách v hostinci maj. Schindlerové.

Vznikl Spolek katolických dělníků (Katolischer Arbeiterverein) a Německý lidový spolek (Deutscher Volksverein).

Založena továrna na výrobu bavlněného a vlněného zboží a vatelínu, firma Winternitz & Zwicker se 120 zaměstnanci. 

28. dubna - 20. července byla čištěna hlavní věž kostela sv. Jiljí, do jejíž báně byl vložen pamětní spis. Ten v několika bodech popisoval město a připomínal jeho německý ráz.

Epidemie tyfu a spály přivlečená do města dělníky z Mor. Třebové.

Založeno Zemědělské skladištní družstvo ve Svitavách (Landwirtschaftliche Lagerhaus-Genossenschaft in Zwittau).

1899
Zřízeno veřejné osvětlení města, které bylo smírem mezi majiteli plynárny Pirschlem a Müllerem na straně jedné a majitelem elektrárny Johannem Budigem na straně druhé. Budig se zavázal nahradit škodu plynárně ve výši 30 000 zl., za což mohl elektrickou energii využít pro účely veřejného osvětlení.

Veřejné protesty proti vysazení zahrady a parku Oswalda Langera na Novém městě č.o.35, které vedlo k zúžení silnice, skončily Langerovým ústupkem.

Založen Spolek německých pomocníkůa a dělníků  (Deutscher Gehilfen  und Arbeiterverein).

Ve dnech 2. a 3. srpna proběhly ve Svitavách VI. německo-moravské dny učitelstva. Z celkového počtu 741 lidí bylo 455 učitelů, zbytek tvořili továrníci, obchodníci či advokáti. Zazněly zde mnohé kritické hlasy pranýřující jazykové poměry v německých institucích, zvláště pak neochotu úřednictva učit se druhý zemský úřední jazyk. Učitelé vyjádřili nesouhlas nad snahou zavádět češtinu v ryze německých školách, v čemž je mohutně podporovaly místní noviny Zwittauer Nachrichten.

Přestavěn bývalý Tobischův hostinec na Melzgasse a zřízeno nové sídlo Katolického dělnického spolku. V jeho blízkosti byly v roce 1901 upraveny prostory pro ženský katolický spolek a mariánskou kongregaci dívek. O rozvoj katolického spolkového života měl zásluhu P. Karl Fritscher.

Stávky za desetihodinovou pracovní dobu v mnoha svitavských podnicích skončily  částečnými úspěchy. Velkotovárníci se snažili o rozkol v dělnickém hnutí taktikou drobných ústupků.

Došlo k prudkému a spekulativnímu nárůstu cen uhlí, a to až o 80% z ceny roku 1898. To značně zasáhlo domácnosti ve městě.

1900
8. ledna založen peněžní ústav Raiffeisenhaus v Mor. Lačnově. 

Začala stavba městského vodovodu.

21. března se uskutečnila stávka ve Friedmannově hedvábnickém podniku na protest proti novému pracovnímu řádu. Z celkového počtu 382 zaměstnanců se ke stávkujícím připojilo 339. Ředitel podniku se rozhodl razantně postupovat proti stávkujícím, ale s postojem neuspěl díky solidaritě dělnických organizací. Stávka měla za následek hromadné odcestování svobodných dělníků a dělnic za prací na jiná místa. Částečné obnovení výroby bylo zahájeno 19. dubna díky intervencím K. H. Wolfa a od 24. dubna stávkovalo pouze 70 dělníků, kteří byli následně propuštěni. Stávka skončila fiaskem 3. května  tím, že 18 dělníků bylo uvězněno za přestupky na shromážděních.

1. dubna byl založen týdeník Grenzpost jako orgán německé křesťansko - sociální strany lidové, na jehož založení se podílel P. Karl Fritscher. Původně vycházel jednou za čtrnáct dní, později každý týden.

Založení Německého spolku stenografů „Gabelsberger“ (Deutscher Redezeichenverein „Gabelsberger)“, který svá cvičení provozoval v měšťanské škole. Spolek vycházel z tezí poličského rodáka Ignáce Jakuba Hegera (1808 - 1854), přezdívaného Apoštol stenografie v Rakousku.  Dále byl založen  Svaz německých dělnic „Chrpa“ (Deutscher Arbeiterinnenbund „Kornblume“). Vznikl i Kostelní spolek okrašlovací „sv. Anny“ (Kirchenverschönerungsverein St. Anna) a 1. července Spolek katolických dělnic (Katholische Arbeiterinnenverein)  pod vedením Marie Fialové. Vznikla také místní skupina odborové organizace kožedělných dělníků (Gewerkschaft der Lederarbeiter)

V červenci začaly stavební práce na nové budově továrny Simon Stein synové se sídlem na Melzgasse (Purkyňově) č.p.246 pod vedením stavitele Julia Randy. Mechanická tkalcovna bavlny byla založena roku 1878 a v roce 1910 zde pracovalo 150 dělníků.

Oprava mariánského kostela na náměstí. Do věže vložena pamětní listina z 9. června 1900, opravy dokončeny 24. července.

Od 8. září začaly vycházet noviny Svitavské zprávy - Zwittauer Nachrichten.

16. září byl slavnostně za přítomnosti hostů odhalen pomník císaře Josefa II. na dnešním Malém náměstí. V roce 1920 byla socha přemístěna na zahradu Baudischovy továrny na Novém městě č.o. 20 a v průběhu II. světové války se ztratila.

17. září navštívil město olomoucký arcibiskup dr. Theodor Kohn.

Byla založena organizace křesťanských textilních dělníků, která se v roce 1905 sloučila se Svazem rakouských křesťanských textilních dělníků..

Ve velkém cyklistickém závodě na Hřebečsku s trasou Svitavy - Lanškroun - Mor. Třebová - Svitavy byl prvním vítězem Svitavák Ludwig Ille.

K 31. prosinci proběhlo sčítání obyvatelstva.

1901
První snahy po založení místní organizace Československé sociálně demokratické strany. Do té doby bylo české dělnictvo zapojeno do německých organizací soc. dem. a o první propagaci se ve Svitavách pokusili Malát, Dušek a Vostřebal  svoláním důvěrné schůze českého dělnictva do hostince U Kvokalů, kde referoval Aster z Vysokého Mýta. Schůze neměla úspěch, neboť se do samostatné organizace přihlásilo pouze 7 dělníků. Na 1. Máje byl U Kvokalů sestaven živý obraz „Hold práci“, který měl obrovský úspěch. Ještě téhož roku  začal působil tělocvičný odbor, v němž pracovalo 40 členů pod vedením Bartoše a Novotného z České Třebové. Odbor vyvíjel osvětovou činnost,  kurz německého jazyka navštěvovalo 20 žáků. Ani aktivita tohoto odboru neměla dlouhého trvání.

V lednu byla založena pobočka Zemské pojišťovny s nemocenským a penzijním pojištěním.

Založena místní skupina Unie textilních dělníků Rakouska (Union der Textilarbeiter Österreichs).

Firma bratří Ettlů zakoupila 23. dubna bývalý Panský mlýn (Herrenmühl) č.p. 336 a plánovala zahájit výstavbu nových výrobních prostor.

Město bylo napojeno na státní telefonní síť.

Svitavský katecheta Výlet byl místním tiskem pranýřován za pročeskou práci.

Stavbou nových pavilonů bylo zahájeno rozšiřování městské nemocnice.

Vznikl projekt stavitele Johanna Biera na výstavbu nové kašny na spodním náměstí. Zařízení mělo nahradit poškozenou studnu.

1902
Konala se okresní (pravděpodobně odborářská) konference v Zábřehu, kde byl předsedou zvolen Vostřebal z nejsilnější svitavské organizace.

27. září vysvěcena židovská synagoga na ulici Tempelgasse.

Vznikla místní skupina odborové organizace dělníků a dělnic v tabákovém průmyslu (Gewerkschaft der Tabakarbeiter und Arbeiterinnen).

Stavba pesudoklasicistní budovy svitavské spořitelny na náměstí.

Vypukl větší požár v továrně Johanna Budiga. Zásah hasičů byl komplikován kvůli neexistenci vodovodní sítě a vedl k ustavení továrního hasičského sboru.
Neštěstí se stalo jedním z důležitých argumentů pro urychlenou výstavbu městského vodovodu. Totéž se opakovalo v roce 1907 u firmy bratří Ettlů.

Založena místní skupina Svazu německých dívek (Ortsgruppe des Bundes der deutschen Mädchen) a také místní svaz Dělnického spolku (Ortsverband der Arbeitervereine).

V říjnu a prosinci proběhly volby do zemského sněmu a městského zastupitelstva.

1903 -1918
Svitavským starostou zvolen Carl Schuster.

1903
Projekt na spojení elektrické dráhy mezi Svitavami a Moravskou Třebovou, který však zůstal pouze na papíře.

1. března založen Dělnický cyklistický spolek (Arbeiter-Radfahrerverein)  pod vedením Julia Henkeho, v roce 1935 registrován jako (Arbeiter Rad- und Kraftfahrerbund, 2. okresní svaz Svitavy) Dalším spolkem byla místní skupina Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband. 

Svitavským děkanem se stal Wilhelm Plhak. Narodil se v roce 1858 v Křemačově u Mohelnice. V roce 1881 byl vysvěcen na kněze. Nejdříve dva roky sloužil v Třemešné ve Slezsku jako kooperátor, pak v téže funkci ve Svitavách. Od roku 1887 byl kaplanem v Mohelnici a poté farářem v Guntramovicích. Po odchodu děkana Paulera na odpočinek nastoupil do Svitav. Plhak byl vyhlášeným znalcem hudby a vydavatel katolických zpěvníků a modlitebních knih pro školní mládež. 

Berní úřad uzavřel smlouvu o pronájmu prostor v nové budově spořitelny.

Vydáván Evangelischer Gemeindebote für Nordmähren snad do roku 1907.

1904
Od 16. ledna přenesl své sídlo do Svitav z Mor. Chrastové evangelický vikář.

Založen místní svaz Dělnického spolku (Arbeitervereine) a Spolek chovatelů včel (Zentral-Bienenzuchtverein), jehož předsedou byl v roce 1911 Franz Richter. Vznikla také místní stočlenná skupina Spolku pro podporu živnostníků „Svépomoc“ (Gewerbe-unterstützungsverein „Selbsthilfe“) pod předsednictvím Stefana Langra (20. března).

12. února slavnostně otevřena budova městských jatek.

Ve dnech 16. - 18. července byla slavnostně otevřena budova tělocvičny místního turnérského spolku - tzv. Jahn-Turnhalle.

16. - 18. července proběhla XI. Moravsko-slezská krajská tělocvičná slavnost za účasti mnoha tělocvičných spolků.

Po průjezdu vlaku 17. srpna vyhořel městský les Kühling v blízkosti železniční trati na Poličku.

Některé úřadovny berního úřadu a kanceláře okresního soudu byly přesídleny do nové budovy spořitelny na náměstí. 

25. září zemřel MUDr. Anton Lichtneckert.

31. října zemřel v Brně stavitel Germano Wanderley (1845 - 1904),  profesor Státní průmyslové školy v Brně. 

Stavitel Julius Randa dostal povolení k výstavbě dělnických domků při Sponerově barvírně (za dnešní ulicí Vítěznou). 

Založena obchodní firma tkaninami Friedmann & Co.

1905
Založena německá Okresní péče o mládež (Deutsche Bezirksjugendfürsorge) a 1. května místní skupina křesťanského svazu textilních dělníků (Ortsgruppe der christlichen Verbandes Textilarbeiter).

Při červnovém svěcení praporu spolku pomocníků a dělníků vystoupil H. Albrecht s projevem, kde připomněl nutnost spolupráce zaměstnavatelů a dělníků, ale neubránil se ani protičeským výpadům a kritice sociální demokracie.

Výsledkem národnostního pnutí ve městě bylo založení české Besedy, do které se přihlásilo 100 členů. Spolek neměl vlastní sídlo a byl závislý na soc. demokracii.        

Hugo Albrecht se v důsledku dělnických nepokojů pokusil založit měšťanskou domobranu (Bürgerwehr), která by byla složena z členů svitavských spolků, zvláště pak turnérů, a měla by dohlížet na pořádek ve městě.

Na podporu boje za všeobecné hlasovací právo byla na 28. listopad vyhlášena generální stávka.

Vznikla tkalcovna barchetu Thomas Jaich, ve které pracovalo 50 zaměstnanců.

1906
30. května byla vysvěcena nemocniční kaple.

Založen Německý spolek chovatelů drobného ptactva a zvířectva (Deutscher Geflügel- und Kleintierzuchtverein - původně Kaninchenzuchtverein) a Spolek majitelů domů (Verein der Hausbezitzer) pod předsednictvím stavitele Julia Randy. Vznikl Spolek polírů Svitavy (Polierverein Zwittau) pod předsednictvím Franze Jenische. Založena také místní skupina Svazu křesťanských dělníků v tabákovém průmyslu v Rakousku (Ortsgruppe des christlichen Tabakarbeiterverband Österreich),  která přešla 1. června 1919 do nově založeného svazu.

6. května vznikl Svaz zaměstnavatelů (Verband der Arbeitgeber),  v roce 1911 byl jeho předsedou Adolf Haupt.

Ve Svitavách se objevilo v létě první auto. Jednalo se o Simmeringer jednoválec a patřilo firmě Johanna Budiga.

18. června přijel do Svitav olomoucký arcibiskup, kardinál František S. Bauer (1904 - 1915) na generální vizitaci farnosti. Byl přivítán i zástupci židovské náboženské obce. Arcibiskup si prohlédl redemptoristickou kolej a katolický spolkový dům.

Velká stávka v Albrechtově jirchárně, která trvala déle než 20 týdnů. Stávkovalo se za zkrácení pracovní doby na zákonnou míru, zvýšení mezd, zlepšení pracovního prostředí a udělování volna na Prvního máje. Albrecht požádal o pomoc Novákovu jirchrárnu v Třebíči, ale tamní dělnici zastavili práci také. Albrecht musel částečně ustoupit, aniž by palčivou situaci vyřešil.  

V listopadu proběhly volby do zemského sněmu. 

Začaly práce na územním plánu města.

1907
Ve dnech 14. a 23. května proběhly volby do říšské rady.

Založen svitavský Dělnický tělocvičný spolek „Lassalle“ pod vedením Floriana Schneeweise a Josefa Sponera. Cvičilo se v sále Elysia na Hältergasse č. o. 6 a od roku 1919 v tělocvičně pod chlapeckou měšťanskou školou na náměstí.

Ve městě vznikl Svaz katolických dělnic Moravy (Verband der Katholische Arbeiterinnen Mährens) a skupina Svazu německých dělníků na Moravě „Siegfried“ (Bundesgruppe deutscher Arbeiter Mährens „Siegfried“).

Začala elektrifikace Lačnova.

V Lačnově byl založen Křesťanský lidový spolek (Christrlicher Volksverein), jehož předsedou se stal Johann Schindler. Tuto funkci zastával do roku 1932. Současně vznikla i mládežnická odnož Jugendbund Lotschanu, jejíž předsedou se stal holičský mistr Julius Gilg. V Lačnově vyvíjelo činnost i lidové divadlo pod patronací Reinholda Eigla (+1914).

1908
Založena Dělnická pěvecká jednota (Arbeiter Sängerbund), která měla v repertoáru mnoho lidových a svobodomyslných písní a stala se častým hostem na schůzích soc. dem. strany. Pořádala večery s lidovou písní, pěvecké bály a lesní slavnosti.

Založena Všeobecná německá organizace dělnická (Allgeneine deutsche Arbeiterorganisation) pod vedením Franze Fuchse a Spolek pro ženské zájmy (Verein für Fraueninteresse)  s předsedkyní M. E. Tschaunerovou a Spolek na ochranu dětí (Kinderschutzverein) pod předsednictvím Carla Schustera. Vznikl Piův spolek k podpoře katolického tisku (Piusverein zur Förderung der katholischen Presse) pod předsednictvím Otty Hanela.

28. dubna se narodil Oskar Schindler.

Ve dnech 27. - 29. června se ve Svitavách konala 3. slavnost německomoravských pěveckých sborů u příležitosti 50. výročí založení svitavského mužského pěveckého sboru. 

Arcikněz a městský farář Msgre. Wilhelm Plhak byl 3. dubna u příležitosti 25. výročí svého kněžského působení ve městě jmenován čestným občanem.

Pro názorové neshody odešel z výboru čs. soc. demokracie Vostřebal a založil ve městě odborovou skupinu cihlářských dělníků, kteří do té doby žili v nouzi, bydleli přímo v cihelnách a potýkali se s alkoholismem. Vostřebal dosáhl příjezdu inspekční komise živnostenského inspektorátu v Olomouci, která sjednala částečnou nápravu poměrů. V roce 1909 se skupina rozpadla.

Začala úprava, regulace a čištění toku řeky Svitavy, na němž se s ministerstvem zemědělství shodli zástupci svitavských továren a zemědělců ze Čtyřiceti Lánů a Hradce nad Svitavou.

Založena tkalcovna bavlněného zboží Oskara Aufrechta.

1909
Založen Okresní spolek německých rolníků (Deutscher Landwirtschaftlicher Bezirkverein) a Německý spolek učitelů přírodovědy (Deutscher Lehrerverein für Naturkunde) a Spolek pro podporu žáků odborné tkalcovské školy (Schülerunterstützungsverein der Fachschule für Weberei) a místní skupina Freie Deutsche Schule s předsedou Oskarem Haberhauerem. Německé úřednictvo vstupovalo do místní skupiny Spolku německých státních zaměstnanců (Verein der deutschen Staatsbeamten) pod vedením Huberta Starka.

Konal se masopustní průvod na náměstí, od tohoto data se opakoval každoročně.

Založena tkalcovna lnu a bavlny Adolf Munk na Olomoucké ulici (Bahnhofstraße 49).

1910
V roce 1910 pracovalo v Budigových dílnách 700 zaměstnanců.

Záměr českého investora zakoupit bývalou Jokeschovu pilu na Mohrnertraße se setkal s nepochopením v zastupitelstvu, které zamítnutí žádosti zdůvodnilo obavami ze stále rostoucího českého kapitálu ve městě.

13. března byla otevřena školní družina, která se v průběhu roku starala až o 80 dětí. 

Založena místní skupina německo-rakouského Svazu živnostníků (deutsch.  österreich. Gewerbebund) pod předsednictvím Franze Pachla a Spolek na podporu žáků c. k. odborné tkalcovské školy (Schülerunterstützungsverein der k. k. Fachschule für Weberei) pod vedením Franze Thomase a 16. ledna pobočka Spolku učitelů měšťanských škol (Zweigsverein des Bürgerschullehrer).

Proběhlo sčítání lidu.

Rozpory mezi německým a českým dělnickým hnutím organizovaným v odborech a v sociální demokracii.

1. srpna zastupitelstvo města oznámilo svůj záměr zřídit na náměstí automobilovou zastávku pro veřejnou dopravu do Mor. třebové. Záměr byl podpořen vyjádřením c.k. Poštovním a telegrafním úřadem.

Velká výstava svitavského pěstitele růží Rudolfa Biera v Turnhalle, kterou pořádal okrašlovací spolek, se setkala s obrovským úspěchem.

Částečně se zlepšilo i postavení dělníků v továrnách. V mnoha podnicích byla zavedena desetihodinová pracovní doba, pouze v Ettlově, Sponerově a Schusterově továrně se pracovalo 11 hodin denně. V sobotu se pracovalo 5 hodin. Přesto byla snaha továrníků jednoznačná - udržet továrny v chodu. Ve firmě bratří Ettlů registrujeme snahu vymoci si na mor. místodržitelství snahu o zavedení přesčasové práce, což vedlo k demonstraci dělníků, kteří vytloukli okna jeho vily.  

Adresář textilního průmyslu pro roky 1909 - 10 uvedl 59 textilních závodů ve městě.

9. října se v Mohelnici sešli zástupcí města Rýmařova, Mohelnice, Mor. Třebové a Svitav a spolu s dalšími zástupci měst dojednávali projekt železniční trati, která by procházela těmito místy.

1911
Svitavským kaplanem byl Johann Krč.

Zpráva o existenci místní skupiny Svazu rakouských dřevodělníků (Österreich Holzarbeiter) pod předsednictvím Rudolfa Striegla. Vznikla místní skupina Centrálního svazu rakouských zedníků (Zentralverband der Maurer-Österreichs). Eduard Gerlich založil místní skupinu říšského Spolku poštovních a telegrafních zaměstnanců (Post- und Telegraphenbediensteten). K tomuto roku  je připomínána pobočka Červeného kříže pod vedením Hugo Albrechta. 

5. března se konala společná schůze německých a českých odborových organizací. Rozkol v české a německé sociální demokracii vedl k demonstrativnímu odchodu Čechů ze schůze, ke kterému dal podnět Svaz dřevodělníků. Ti si pak ustavili vlastní českou odborovou organizaci, do níž vstoupilo 25 členů, a scházeli se u Šafáře. Tato nejednota se odrazila i ve volebních výsledcích.

13. a 21. června se konaly volby do říšské rady.

Policejní úřad spravoval městský radní Rudolf Jaich a velitelem byl Johann Welzel, který měl sbor o 11 strážnících.

Byla postavena příjezdová silnice od Čtyřiceti Lánů. Silnice pokračovala dál na Hradec nad Svitavou. Kolaudace jednotlivých úseků proběhly v letech 1912. 1913 a 1920.

1912
22. prosince proběhla slavnostní kolaudace městského vodovodu, za jehož výstavbu byl 20. prosince starosta  Carl Schuster jmenován čestným občanem města, společně s dr. K. Heinholdem Udyňskim, někdejším moravským místodržitelem a ministrem vnitra, a dr. Viktorem Deutschem, někdejším ministerským radou na ministerstvu zemědělství.

Založen Sportovní spolek (Sportverein), který byl v roce 1922 rozpuštěn.

Zřízena řečnická škola při Svazu Němců severní Moravy s předsedou Juliem Randou. 

1913
Založen Deutsches Arbeiterheim. Organizace již pracovala na národnostním principu, začátkem roku 1914 měla 840 členů a její obliba neustále rostla. V polovině roku 1914 dosáhl počet členů čísla 1 060. 

21. října byl založen Losverein pod předsednictvím Hanse Freislera.

8. listopadu byla založena hudební kapela při sboru dobrovolných hasičů pod vedením Franze Zdobnitzkého.

V listopadu slavnostně otevřena mlékárna - (Deutsche Zentral Molkerei Zwittau).

20. prosince byly povoleny práce na rozšíření nemocnice a byla zahájena výstavba nových bočních pavilonů a sesterny.

V době před a během války množství představitelů města vzešlo z Obecní a hospodářské strany (Gemeinde- Wirtschaftspartei).

1914
K 1. lednu bylo ve městě napočítáno 183 koní, 160 krav, 74 prasat, 113 koz a 2 915 slepic.

14. dubna se konalo celomoravské shromáždění důvěrníků Německé strany lidové (DVP) s přednáškou říšského poslance Franze Jessera o zahraniční a vnitřní politice monarchie. Ze shromáždění vzešlo usnesení zřizovat ve všech městech a obcích místní organizace DVP.

17. května proběhla letecká přehlídka. Vlakem dovezená letadla byla vystavena na dřevěné ploše na Pražské ulici, kde byla smontována. Jako letiště posloužila louka v blízkosti hostince U Jelena, vedle Šibeničního lesa. Akci přihlíželo dle místních novin více než 10 000 diváků.

28. června spáchal v Sarajevu Gavrilo Princip atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii hr. Chotkovou. Již 29. června byly na svitavských veřejných budovách vyvěšeny smuteční prapory.

12. července svolal Hugo Albrecht do Hradce nad Svitavou okresní slavnost Svazu Němců severní Moravy, která se postavila za věrnost Rakousku-Uhersku.

V červenci vznikla samostatná místní skupina německé dělnické strany (Deutsche Arbeiterpartei -  DAP) pod záštitou Albrechtovy německé strany lidové (DVP).

V červenci bylo zřízeno v prostorách někdejší Strakeleho továrny městské muzeum, ale jeho rozvoj zastavila válka.

K 1. srpnu po všeobecné mobilizaci narukovalo přímo ze Svitav 400 mužů., od 15. října byly prováděny prohlídky roč. 1892 - 94. Do práce v továrnách nastupovaly ženy, byla založena Kniha padlých, která se však nedochovala. Současně byly pořádány sbírky na válku, jež ve Svitavách a okolí vynesly 787,33 korun. Přes město projížděly transporty utečenců z Haliče na cestě do Čech. Někdy se jednalo o 13 vlaků denně. Svitavské podniky připravují dárkové balíčky vojákům pěšímu pluku č. 93. 

Odstraněn pomník Josefu II., který byl umístěn na zahradu Baudischovy továrny na Masarykově ulici.

Ve městě se ustavil pod vedením starosty C. Schustera Vlastenecký pomocný výbor (Patriotische Hilfskomitee) v součinnosti s Červeným křížem.

29. října přijel na nádraží první transport 40 zraněných, kteří byli převzati svitavskými lékaři. 31. října následoval další transport asi 120 zraněných všech národností - Němců, Čechů, Slováků, Maďarů, Italů aj.

Na bezpečnost ve městě dbala měšťanská domobrana, ke které se po zřízení přihlásilo na 100 mužů.

14. listopadu se ve městě odehrál první válečný pohřeb, a to Bohuslava Czeise z Weilke Rudy v Haliči. Pohřebního průvodu se zúčastnil starosta. Později, 21. listopadu, následoval další pohřeb Hanse Müllera a 23. listopadu byl pohřben první padlý ze Čtyřiceti Lánů, Anton Jahl. Padl také Erich Langer, jediný syn majitele pily ve Svitavách.

1915
Epidemie černých neštovic a tyfu, během několika dní zemřelo 30 osob.

V květnu se pořádala sbírka kovových předmětů.

Oprava kostela sv. Floriána o celkové výši 180 000 korun.

Koncem listopadu byl ve městě nařízením vojenských úřadů zřízen v chlapecké škole na náměstí Domov pro rekonvalescenty, který mohl pojmout až 500 vojáků. Vyučování pak probíhalo v budově školy dívčí.

1916
Rekvizice svitavských zvonů.

Od dubna byly vydávány potravinové lístky a 8. června se konaly masové demonstrace proti drahotě.  

Počátky svitavského skautingu.

Po odjezdu Chorvatů přijeli do města polští Židé, vůči kterým se ve městě objevilo mnoho antipatií a nevraživosti.

27. července pohroma pěšího pluku č. 13 u Werben na ruské frontě, pluk utrpěl značné ztráty.

Na ulici Mühlgasse č. 9 otevřena dvoutřídní škola pro utečence izraelitské konfese z Haliče a Bukoviny.

O Vánocích byly pro 238 svitavských chudých připraveny dárky potravin a oděvů, 21. prosince byla vařena polévka pro děti, jíž bylo rozdáno 340 porcí.

1917
8. března se uskutečnily válečné maturity na státní reálné škole.

29. dubna se ustavil výbor žen, který si kladl za cíl zlepšení péče o děti a správnou výchovu. Vedení výboru připadlo městskému lékaři Eduardu Tauberovi a 6. května proběhla první schůze v budově okresního soudu za účasti 25 matek s kojenci. Díky činnosti se snížila vysoká úmrtnost kojenců.

29. července se uskutečnilo zakládací shromáždění Obchodně-nákupní společnosti, s.r.o Společenstva obchodníků ve Svitavách (Genossenschaft der Kaufleute in Zwittau) pod vedením představeného C. J. Langera.

Od 29. června probíhala jednání o zřízení průmyslové železniční trati k továrně Heinricha Klingera.

20. září byla uzavřena v domě katolického dělnického spolku válečná kuchyně, která byla otevřena 25. června t.r. Vařilo se 0,75l silné polévky na osobu   za 20 haléřů.

Veřejné kluziště u Střelnice bylo převedeno do správy spolku dobrovolných hasičů ve Svitavách.

1918
Na úřad starosty rezignoval Carl Schuster a zvolen byl Carl Lick.

28. října byla vyhlášena Republika československá.

10. prosince bylo město obsazeno oddílem čsl. armády.