Výroční zpráva za rok 2016

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. – 31.12.2016 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem ve Svitavách (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 17. 1. 2017.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 31 2
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
S městem nebyl v roce 2016 veden žádný soudní spor o poskytnutí informací.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2016 nebylo vedeno žádné sankční řízení za nedodržování tohoto zákona.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím:
V roce 2016 byla podána 1 stížnost podle § 16a.
Důvodem stížnosti byl nesouhlas s postupem povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí podkladů pro jednání Rady města Svitavy za aktuální volební období. Žadatel nesouhlasil s úhradou nákladů za skenování dokumentů a za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací, které mu byly vyčísleny.

Zpracoval:
Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy