Projekty 2001

V roce 2001 byly ve Svitavách realizovány tyto projekty:

 • II. etapa monitorovacího kamerového systému
 • Profesionální komunikace - systém ReDat
 • Azylový dům pro matky s dětmi - nové vybavení
 • Sportovní plácky a jejich osazení basketbalovými koši
 • Besedy a soutěž "Právo na každý den"

Bližší informace k jednotlivým projektům mohou zájemci získat na emailové adrese: erich.stundl[zavinac]svitavy[tecka]cz

 

II. ETAPA MONITOROVACÍHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Původním záměrem realizátorů, který byl předložen s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu, bylo vybudování dalších čtyř kamerových bodů, avšak vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebylo možné tento záměr splnit. Komise proto navrhla realizaci dvou nových kamerových bodů a pro zvýšení efektivity předložila radě a zastupitelstvu také návrh na připojení kamerového systému pomocí mikrovlnného spoje na OŘ PČR Svitavy. Lze konstatovat, že tento záměr byl splněn.

V současnosti je ve městě instalováno celkem šest kamerových bodů (čtyři v I. etapě, nové dva v ulicích Dimitrovova a M. Pujmanové), které nepřetržitě monitorují lokality s největším dosavadním nápadem trestné činnosti a také veřejně přístupná místa s trvale vysokým pohybem osob. Pracoviště na městské policii bylo posíleno o možnost okamžitého přístupu k uloženým datům v režimu prohlížení.

Součástí II. etapy bylo vybudování paralelního monitorovacího pracoviště na Obvodním oddělení PČR Svitavy, které policistům umožňuje například ihned po oznámení trestné činnosti vyhledávat, zda není oznámená nebo zjištěná trestná činnost zaznamenána kamerami v inkriminované lokalitě.

Celkové náklady projektu včetně mikrovlnného spoje: 1.382.654 Kč
z toho:

 • rozšíření mikrovlnného spoje na PČR: 83.158 Kč
 • vybudování kamerových bodů a systémových úprav: 1.271.565 Kč
 Dotace ze státního rozpočtu: 700.000 Kč  
Jeden z nově vybudovaných kamerových bodů na ulici Dimitrovově. (obrázek č.1)

 

Monitorovací pracoviště na Městské policii Svitavy (vlevo) a Obvodním oddělení PČR. (obrázek č.2, 3)

 

PROFESIONÁLNÍ KOMUNIKACE - SYSTÉM REDAT

Záměrem projektu byl nepřetržitý monitoring tísňové linky 156, telefonní linky 0461/530300 a radiových linek mezi strážníky, stálou službou MP a PČR. Záměr byl splněn zakoupením PC vyšší třídy s dostatkem prostoru na HDD a se dvěma specielně zabudovanými ISA sloty, do kterých je připojen záznamový kit vyvinutý firmou Retia Pardubice a pracující pod operačním systémem Windows 2000. K PC, které kromě záznamu slouží ke klasické kancelářské práci a je zapojeno do sítě MěÚ, je připojen monitor se zabudovanými reproduktory se snadnou změnou hlasitosti. Pomocí kitu jsou veškeré telefonní a radiové hovory převáděny do digitální podoby a ukládány na HDD PC, umístěného na stálé službě MP. Na obrazovce PC lze pomocí příslušného programu otevřít protokol volání, v němž jsou postupně ve sloupcích zaznamenány všechny hovory a příslušná data (příslušná linka, čas přijetí hovoru, čas ukončení hovoru, celková délka hovoru, číslo telefonní linky, na kterou bylo volání přijato, a číslo, ze kterého bylo voláno). V protokolu nelze v žádném případě kterýkoliv hovor vymazat nebo jinak upravovat. Hovory jsou mazány až po celkovém naplnění HDD a to tak, že postupně jsou nejstarší hovory umazávány tak, jak jsou nové zaznamenávány. Zařízení ale umožňuje některé hovory archivovat a ty pak nejsou smazány a zůstávají trvale k dispozici pro další využití.

 

 Celkové náklady na realizaci projektu: 155.000 Kč
Finanční spoluúčast města Svitavy na realizaci projektu: 20.000Kč
Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím RVPK: 135.000 Kč
 

 

 

PC a monitor (ReDat) pro záznam hlasové komunikace na služebně Městské policie Svitavy. (obrázek č.4)

 

AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI

 
Provozovatelky zařízení, pracovnice oblastního spolku ČČK, předložily komisi pro prevenci kriminality žádost o poskytnutí prostředků na nové vybavení vzhledem k tomu, že původní vybavení z roku 1996, pořízené většinou jako vyřazené od jiných institucí, bylo již značně opotřebované a vyžadovalo stálé opravy. Komise se rozhodla jejich návrh podpořit a zařadila tento projekt do Komplexního součinnostního programu prevence v roce 2001. Bylo také rozhodnuto, že kromě zakoupení nového nábytku a drobných potřeb obrázek č. 5 bude současně s dokončením venkovních úprav vybaven dvůr objektu koutem pro děti obrázek č. 6 Po získání státní dotace bylo veškeré zařízení pořízeno v souladu z původními záměry, v několika málo případech bylo dokonce možné zajistit větší počet jednotlivých kusů nábytku a drobného vybavení. Prostředky ze státního rozpočtu byly k dispozici v dostatečném předstihu a pracovnice ČČK tak mohly vybavení objednat po podrobném průzkumu cen i kvality jednotlivých dodavatelů. Veškeré vybavení, které je již plně využíváno matkami a jejich dětmi, je v majetku města Svitavy a je zapůjčeno formou bezplatné výpůjčky oblastnímu spolku ČČK na dobu neurčitou.

Celkové finanční náklady na realizaci projektu: 917.357 Kč

 1. vlastní prostředky realizátora (OS ČČK Svitavy): 159.200 Kč
  • vlastní hrazené náklady: 8.000 Kč
  • úhrady za ubytovaní investované do projektu: 151.200 Kč
 2. příspěvek města (promíjené nájemné): 129.157 Kč
 3. dotace OPK MV ČR na vybavení: 196.000 Kč
 4. dotace MPSV na provoz (2001): 433.000 Kč
 

 

obrázek č.5

 

obrázek č. 6

 

SPORTOVNÍ PLÁCKY

 
Záměrem projektu bylo vybudování celkem pěti sportovních plácků a jejich osazení basketbalovými koši. Záměry projektu se podařilo nejen splnit, ale díky navýšení prostředků z rozpočtu města bylo možné jeden z těchto plácků o původně plánovaných rozměrech 8 x 8 metrů rozšířit a na sídlišti v městské části Lány vybudovat regulérní basketbalové hřiště o rozměrech 12 x 24 metrů (obrázek č. 7). Lze na něm provozovat nejen hru na jeden koš, jak bylo původně uvažováno, ale je možné hřiště využívat na zápasy družstev, turnaje nebo případně pro další sportovní aktivity (minikopaná, pozemní hokej apod.). To přináší pro danou oblast sídliště mnohem lepší možnosti, než byl původní záměr. Sportoviště může využívat blízká základní škola pro výuku a v odpoledních hodinách nebo přestávkách je volné pro děti z celého okolí, které mohou na hřišti používat i sportovní potřeby, zapůjčené v F - klubu (středisko volného času mládeže umístěné na základní škole - projekt z roku 2000).

V rámci tohoto projektu byly rozmístěny i další basketbalové konstrukce. Jedna z nich byla instalována na ulici Raisově, kde byla asfaltová plocha vybudována již dříve, ale z důvodu absence sportovního vybavení nebyla prakticky využívána. Další byla umístěna v sídlišti na ulici Dimitrovově (obrázek č. 8), kde také byly velmi dobré, avšak doposud prázdné, asfaltové plochy. Obě tyto lokality jsou v husté zástavbě, kde možnosti sportovního vyžití mládeže byly dříve minimální. Realizací projektu se však situace změnila a oba plácky jsou dětmi a mládeží pravidelně navštěvovány.

Celkové náklady na realizaci projektu: 284.952 Kč
Dotace ze státního rozpočtu na realizaci projektu: 75.000 Kč

 
 • výroba, montáž a osazení 5 basket. konstrukcí

Finanční příspěvek města Svitavy: 209.955 Kč

 

 

 

Hřiště na ulici Felberově (obrázek č.7)

 

Hřiště na ulici Dimitrovově (obrázek č. 8)

 

PRÁVO NA KAŽDÝ DEN

Zvyšování právního vědomí považuje Komise pro prevenci kriminality Svitavy za jednu z nejvýznamnějších možností aktivní prevence kriminality dětí a mládeže. Proto přivítala možnost zapojit se do projektu "Právo na každý den", který inicioval Odbor prevence kriminality MV a který spočíval v pořádání přednášek a besed na školách z oblasti právního vědomí žáků. Součástí projektu bylo také proškolení přednášejících.

Komise podobné aktivity na školách prováděla v podstatě systematicky již v letech 1999 a 2000, a to formou besed na témata z oblasti bezpečnosti, práva, právního vědomí a prevence kriminality. V roce 2001 se komise rozhodla nejdříve zjistit současnou úroveň právního vědomí žáků devátých ročníků základních škol, aby realizátoři série následných přednášek mohli na tyto znalosti navazovat nebo je případně doplňovat. Možnost přednášek a besed byla proto nabídnuta všem ředitelům školských zařízení současně s žádostí, aby se zúčastnili průzkumu.

 

Soutěž v oblasti právního vědomí s názvem "Právo na každý den"


Průzkum právního vědomí žáků byl připraven formou celoměstské soutěže, jíž byl posléze dán stejný název, jaký doprovází projekt přednášek a besed. Byl takto zvolen záměrně, aby provedený průzkum byl chápán jako začátek celého projektu. Radě a zastupitelstvu města byl předložen návrh, aby tato soutěž pro žáky devátých ročníků byla vypisována každoročně s tím, že nejlepší družstvo obdrží putovní pohár se znakem města a názvem soutěže. Městská rada návrh komise schválila a vyčlenila na uspořádání soutěže další finanční prostředky. Podle návrhu zástupců škol připravila komise téměř 50 otázek, které byly předem dány k dispozici všem školám pro přípravu školních kol. Čtyři nejúspěšnější žáci z každé školy pak byli jako družstvo pozváni do celoměstské soutěže, kde již byly otázky složitější a orientované nejen na správnou odpověď, ale také na samostatné řešení situací z každodenního života dětí.

Tímto projektem se komisi podařilo podnítit zájem nejen dětí, ale také pedagogů. Soutěž se pro většinu z nich stala velkou motivací, což se později odrazilo na velmi slušné úrovni znalostí žáků. Soutěže se zúčastnily družstva ze všech svitavských základních škol a gymnázia. Zájem byl dokonce takový, že se některé školy dotazovaly, zda nemohou vyslat družstev více.

 

Průběh soutěže - třídění kartiček s názvy trestných činů (obrázek č.9)

Přípravu soutěže a hodnocení výsledků zajistili členové komise pro prevenci kriminality ve spolupráci s městskou policií, komisí k projednávání přestupků, okresním soudem, odborem ŠKSVZ a právníkem MěÚ. Kromě putovního poháru pro vítězné družstvo byly pro všechny členy družstev na prvních třech místech připraveny věcné ceny, věnované městem Svitavy.

V prvním ročníku soutěže zvítězilo družstvo Základní školy na ul. Sokolovské (obrázek č. 11), druhé se umístilo družstvo svitavského gymnázia a třetí družstvo ze ZŠ na náměstí Míru. Ceny předal předseda okresního soudu JUDr. Bohumil Kotala, který byl současně předsedou hodnotící poroty.

 

 Celkové náklady na projekt (proškolení přednášejících): 7.840 Kč
Dotace ze státního rozpočtu (školné pro dva účastníky): 3.000 Kč
Z prostředků města Svitavy: 4.840 Kč
(náklady na dopravu, ubytování, stravu a metodické materiály)
 
video záznam

 

Předseda okresního soudu JUDr. Bohumil Kotala předává putovní soutěže (obrázek č.10)

 

Vítězné družstvo žáků ZŠ Sokolovská (obrázek č.11)