Navazující kurz krizové intervence

Ve dnech 29. a 30. 6. 2017 se v prostorách Květné Zahrady, z. ú. uskutečnil dvoudenní Kurz krizové intervence, který navazoval na základní kurz pořádaný v roce 2016. Akce se účastnili pracovníci tzv. přímé péče organizací Květné Zahrady, z.ú., Bonanzy Vendolí, z.ú., Sociálních služeb města Svitavy, Krizového centra J. J. Pestalozziho a Střediska výchovné péče Svitavska - Alfa pod vedením lektorky PhDr. Ivy Součkové z organizace Podané ruce, pobočka Olomouc. Účastníci měli možnost získat teoretické informace o jednání s klientem v životní krizi a praktické dovednosti při modelových nácvicích. Díky aktivní práci všech přítomných byl kurz velmi dynamický a obohacující, mimo jiné i z pohledu supervizního sdílení vlastních zkušeností z praxe. Účastníci si připravili předem také několik modelových situací z vlastních zařízení nebo služeb, které následně s lektorkou analyzovali a podle zvoleného řešení procvičovali.

Na základě prožitého setkání při navazujícím kurzu krizové intervence se pak účastníci shodli na potřebě dalšího vzdělávání, a to především v oblasti práce s klienty s psychiatrickými problémy, jejichž výskyt je oblasti sociálních služeb stále častější.

Ať již vlastní aktivita účastníků v prožitkovém kurzu, tak i následná poptávka po dalším odborném vzdělávání potvrzuje, že jsou v našem regionu kvalitní organizace sdružující profesionály a dobrovolníky, jejichž osobním cílem je pomáhat a svou práci odvádět co nejkvalitněji a nejefektivněji.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie