Výroční zpráva za rok 2018

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva obsahuje údaje podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) za období 1. 1. – 31. 12. 2018 a zahrnuje poskytování informací pouze Městským úřadem Svitavy (dále „MěÚ“) a Městskou policií Svitavy (dále „MPS“). Výroční zpráva byla projednána a schválena na zasedání Rady města Svitavy dne 28. 1. 2019.


  MěÚ MPS
Počet podaných žádostí o informace: 21 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 0

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

S městem nebyl v roce 2018 veden žádný soudní spor ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

Výčet poskytnutých výhradních licencí (§ 14a zákona):

V roce 2018 nebyla městem Svitavy poskytnuta žádná výhradní licence.

Počet stížností podaných podle § 16a zákona:

V roce 2018 byly podány 2 stížnosti podle § 16a.
Důvodem 1. stížnosti byl požadavek povinného subjektu na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Stížnost byla postoupena nadřízenému orgánu a na základě jeho rozhodnutí bylo žadateli zasláno nové oznámení o úhradě nákladů s podrobnějším odůvodněním výše úhrady.
Důvodem 2. stížnosti byla skutečnost, že povinný subjekt postoupil žádost o informace, týkající se způsobu provedení zimní údržby, k vyřízení obchodní společnosti SPORTES Svitavy s.r.o., která podle stěžovatele není povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Stěžovateli bylo sděleno, že postup při vyřízení jeho žádosti byl v souladu s obecně závaznými právními předpisy, neboť společnost SPORTES Svitavy s.r.o. je veřejnou institucí, a tedy i povinným subjektem.

Zpracoval:

Bc. Lubomír Dobeš
tajemník MěÚ Svitavy

 

Mgr. David Šimek v.r. Pavel Čížek v.r.
starosta města Svitavy místostarosta města Svitavy