Program prevence kriminality města Svitavy pro rok 2019 podpořen státní dotací z MV ČR

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR vyhlásil pro rok 2019 Program prevence kriminality, v jehož rámci bylo možné získat dotaci na některé z předem stanovených priorit vycházejících ze strategie v oblasti bezpečnosti a prevence. K dotačnímu řízení byl připraven projekt s názvem: Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny – 2019.
Jedná se o vzájemně provázanou soustavu 8 aktivit (AK1 – AK8) směřujících k resocializaci predelikventů, delikventů a jejich rodin. Projektové aktivity tvoří celek, jenž splňuje parametry komplexní práce s cílovou skupinou rizikových dětí a jejich rodin. Veškeré aktivity jsou podrobně kvantitativně i kvalitativně vyhodnocovány. Základním principem všech činností je „pomoc ke svépomoci“. Záměrem je nastavit jednotlivé aktivity tak, aby si děti a jejich rodiny do budoucna dokázaly pomoci sami a nestaly se závislými na systému aktivit nebo služeb sociální prevence.
Celkové náklady na realizaci projektu pro rok 2019 činí cca 720 tis. Kč. V dotačním řízení byl projekt podpořen částkou cca 444 tis. Kč a s finanční spoluúčastí města bude realizován takto (popis a schéma na obrázku):

Svitavy – Resocializační program pro predelikventy a jejich rodiny - 2019 (popis aktivit)

AK1 - Mentorská asistence:
Jedná se o celoroční reedukační a resocializační práci mentorů a průvodců mentorů s dětmi s poruchami učení, případně s dětmi z nevhodného sociálního prostředí a jejich rodiči. Mentoring probíhá každý pracovní den v týdnu. Pro jedno dítě (rodinu) je vyčleněn vždy jeden mentor. Společně se mentor, žák (příležitostně rodiče) setkávají 2x týdně vždy po dobu 1 hodiny. Mentoři pracují s dětmi pod dohledem tzv. průvodců mentorů - pedagogických nebo sociálních pracovníků. Všechny činnosti v rámci aktivity byly zahájeny od 1. 10. 2018. Na aktivitě se podílí celkem 30 dětí, 27 mentorů (mentorek) a 5 pracovníků neziskových organizací.

AK2 - Resocializační program pro predelikventy – „prvovýcvik“
Jedná se o základní (re)edukační a (re)socializační prvovýcvik sociálních dovedností pro děti s projevy maladaptivního a predelikventního chování ve věku od 8 do 14 let uskutečňovaný prostřednictví 10 sobotních dní na statku Bonanzy Vendolí. Děti jsou vytipovány orgány sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Na aktivity v rámci projektu navazuje nabídka aktivizačních činností pro děti i rodiny (nízkoprahový klub, sociálně aktivizační práce v rodinách, apod.). Na aktivitě se s celkem 12 dětmi podílí 6 pracovníků.

AK3 - Resocializační program pro predelikventy – „opakovací výcvik“
Jedná se o opakovací (re)edukační a (re)socializační opakovací výcvik sociálních dovedností pro děti s projevy predelikventního chování ve věku od 8 do 14 let, které v minulosti absolvovaly tzv. základní výcvik v rámci AK2 a přetrvávají u nich důvody zájmu OSPOD, tedy dále spadají do skupiny predelikventů. Výcvik je uskutečňovaný prostřednictví 10 sobotních dní na statku Bonanzy Vendolí. Na aktivitě se s celkem 12 dětmi podílí 6 pracovníků.

AK4 - Resocializační program pro predelikventy – „upevňovací aktivity“
Jedná se o celoroční upevňovací (re)edukační a (re)socializační aktivity pro děti s projevy predelikventního chování ve věku od 8 do 14 let, které v minulosti absolvovaly tzv. základní a opakovací výcviky v rámci AK2 a u nichž je potřebné získané sociální dovednosti dále prohlubovat a upevňovat. Důvodem jsou zejména nevhodné výchovné postupy v rodině. Výcvik je uskutečňovaný prostřednictvím 2 odpolední v rámci týdne (út, čt) na statku Bonanzy Vendolí v době od 14 do 18 hodin. Děti jsou vytipovány OSPOD MěÚ Svitavy. Na aktivitě se s celkem 30 dětmi podílí 3 pracovníci.

AK5 - Resocializační program pro rodiny predelikventů
Program se zaměřuje na cílevědomou a dlouhodobou práci s tzv. rizikovými rodinami, jejichž děti jsou ohroženy (pre)delikvencí. Záměrem aktivity je vytvoření, rozvoj nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností s pomocí celodenních aktivit pro rodiny na statku Bonanzy Vendolí. Rodiny budou vytipovány OSPOD MěÚ Svitavy. Na celodenní aktivity bude v rámci sociálních služeb navazovat cílevědomá a dlouhodobá přímá práce s rodinami. Do programu budou na v roce 2019 zařazeny 3 – 4 rodiny (9 dospělých osob a cca 15 dětí) a na aktivitě budou pracovat celkem 3 pracovnice.

AK6 - Resocializační program pro rodiny delikventů
Jedná se o skupinovou reedukační, resocializační a terapeutickou práci s rodinami starších delikventů na statku Květné Zahrady. Aktivita probíhá jeden den v každém měsíci. Cílem je podpora vazeb dětí na rodinné prostředí a zajištění jejich návratu do původní rodiny z prostřední střednědobých výchovných zařízení (ZDVOP, SVP). V roce 2019 se bude programu účastnit nejméně 10 rodin. Na aktivitě pracují 3 pracovníci.

AK 7 - Právní poradenství rodinám predelikventů a delikventů
V rámci aktivity se bude jednat o prevenci zadlužování, poradenství při stanovování výměry výživného, poradenství při rozvodech a právní poradenství pro pomáhající profesionály a dobrovolníky v rámci ostatních aktivit projektu. V případech, kdy se bude jednat o oddlužení, půjde zejména o zpracování podrobné finanční analýzy, právní posouzení závazkových vztahů, komunikaci s exekutory, zpracování podkladů a podání k soudu apod. Aktivita je prováděna jednou pracovnicí a je určena pro cca 40 osob ročně.

AK8 - Letní tábor pro predelikventy (děti v péči OSPOD MěÚ Svitavy)
Jedná se o 14 denní pobytový tábor na statku Bonanzy Vendolí pro děti v péči OSPOD zaměřený zejména na upevnění sociálních dovedností získaných v některých shora uvedených aktivitách projektu. Tábora se bude účastnit minimálně 10 dětí.

Zpracoval: dne 17. 6. 2019, PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie