Dotační program na podporu zachování a obnovu nemovitých kulturních památek

10Úno2020

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020:

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Z programu nelze hradit následující náklady:
• modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
• nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
• jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
• hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
• protiradonová opatření;
• čištění a úklid budov;
• pronájem lešení;
• stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
• náklady na stavební/autorský dozor;
• úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
• kopie sochařských děl a výdusky;
• archeologie;
• veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
• položka v rozpočtu – rezerva;
• DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
• režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Ministerstvo kultury stanovilo kvótu pro město Svitavy, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 256.000 Kč.

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb (e-mail tomas.srb[zavinac]mkcr[tecka]cz,  tel. 257 085 417) nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková (e-mail milada.novakova[zavinac]litomysl[tecka]cz, tel. 461 653 460).

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2020 na následující adrese: Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl.

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2018 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu ústředního kříže na hřbitově ve Svitavách v celkové výši 225.000 Kč.

Jiří Johanides