Stanovisko města k výsadbě květnatých luk

11Bře2020

Na sociálních sítích jsme zachytili příspěvek, který popisuje odmítavý postoj vedení města, potažmo odboru životního prostředí Městského úřadu Svitavy, k výsadbám květnatých luk na určitých lokalitách ve městě. Rádi bychom s veřejností sdíleli naše stanovisko k celé záležitosti.

Koncem února byl kontaktován vedoucí odboru Marek Antoš paní zastupitelkou Libuší Vévodovou, která požádala o schůzku za účelem představení projektu týkající se zeleně ve Svitavách. Vedoucí odboru se schůzí souhlasil, přizval na ni i správce veřejné zeleně a pracovnici úřadu, která má městskou zeleň na starosti. Tato schůzka proběhla 3. března po poledni.

Ze schůzky vyplynulo, že projekt by si žádal poskytnutí plochy na ulici Olbrachtova před železničním přejezdem u křižovatky s ulicí Vítězná. S tímto město Svitavy nemělo žádný problém. Vzhledem k projektovému záměru je však nutno dodržovat zákon o obcích, který jasně ukládá, že daný záměr musí po určitou dobu být vyvěšen na úřední desce. S paní Vévodovou bylo konzultováno, že projednání i přenechání pozemku pro vznik květnaté louky bude projednán na zasedání Rady města Svitavy dne 30. března 2020. K tomu následně paní Vévodová uvedla, že o převzetí pozemku budou mít zájem, až od podzimu letošního roku. Paní Vévodová byla s ohledem na tuto skutečnost požádána, aby předložila, od jakého přesného data mají o převzetí zájem a zároveň jaké si představují podmínky spolupráce s OŽP a správcem veřejné zeleně. Zároveň bylo přislíbeno prověření přesné trasy plánované cyklostezky, stejně jako zveřejnění projektového záměru na úřední desce. Celou záležitost posvětil i jednatel společnosti SPORTES skrze údržbu dané lokality.

Vedoucí odboru životního prostředí v mailové komunikaci také uvedl, že případná výstavba cyklostezky by neměla být překážkou pro vznik květnaté louky, pouze by mohla drobnou část pohltit, tudíž by se na malém kousku uvažovaného území dřeviny a rostliny nevysazovaly.

Vzhledem k uvedenému nás tedy zaskočil výše zmiňovaný příspěvek, v jehož souvislosti se musíme ohradit proti následujícím prohlášením…

Město nechce tyto louky, nenabídlo ani alternativy – schůzka s paní Vévodovou proběhla, následovala telefonická i mailová komunikace. Během osobní schůzky byl navíc nabídnut travnatý pás na ulici Vítězná (bývalá železniční vlečka u křižovatky ulic Vítězná a Olbrachtova) coby alternativní prostor. Nelze tedy souhlasit s výrokem, že by se město otáčelo k těmto úpravám zády.

Cyklostezka brání výsadbě – z mailové a telefonické komunikace vyplynulo, že vzhledem k budoucímu záměru budování cyklostezky by pouze část uvažovaného území byla ponechána bez výsadby, aby se v budoucnu nemusela louka zbytečně porušovat, nikoliv že by plánovaná cyklostezka bránila výsadbě květnaté louky před železničním přejezdem. Přičemž část vyčleněná pro cyklostezku by rozsahem byla značně menší oproti zbývající ploše.

Zadarmo a bez práce? – Nejspíše ne. Citujeme z doporučení dendroložky Stanislavy Čížkové, která uvádí ve své vlastní projektové dokumentaci Založení květnaté louky v biocentru Na Červenici z ledna 2020: „Vzhledem k charakteru akce je nesmírně důležité, aby při následné údržbě květnatého trávníku v zájmovém území byla přímá spolupráce Městského úřadu Svitavy a firmy SPORTES Svitavy, s.r.o.“ Město doposud neobdrželo požadavky na vzájemnou spolupráci v této věci. Zároveň je také uvedeno, že by zde v budoucnu mohly být instalovány lavičky a naučné tabule k vytvoření odpočinkového místa.

Jiří Johanides