Setkání pracovníků prevence z regionu Svitavska se zástupci Ústavu sociálních studií PdF UHK

V roce 2013 uzavřelo město Svitavy písemnou dohodu o spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové (dále jen PdF UHK). Spolupráce je uskutečňována prostřednictvím Ústavu sociálních studií, jenž vznikl v roce 2021 sloučením Katedry sociální patologie a sociologie a Katedry sociální pedagogiky. Součástí spolupráce byly v minulých letech především stáže studentů a pedagogů v zařízeních prevence města Svitavy, společná setkání pedagogů a pracovníků z praxe na vzdělávacích akcích nebo konferencí Sekce sociální patologie Masarykovy sociologické společnosti. Další formou spolupráce jsou vedení nebo oponentury studentských prací, přednášky pracovníků organizací z oblasti sociálních služeb na pedagogické fakultě, účast pedagogů na vybraných projektech města Svitavy, výstavy zaměřené na společenská nebo sociální témata, spoluúčast odborníků z UHK na sociologických nebo pedagogických výzkumech v regionu apod. Součástí spolupráce jsou od roku 2017 také společná setkání pracovníků ústavu ve vybraných zařízeních sociální prevence v regionu.

V letošním roce se celodenní akce uskutečnila v Květné Zahradě, z.ú. v obci Květná. Partnerské organizace pro oblast sociálních služeb pro děti a mladé dospělé provozuje 17 let Dům na půl cesty (DPC) a sociální podnikání, v němž zaměstnává nejen klienty DPC, ale také další sociálně potřebné. Zaměstnance z řad klientů motivuje pomocí vlastních pracovníků – odborníků na výrobu sýrů, sušeného ovoce, moštů, marmelád i dalších zemědělských produktů. Tato organizace je také zřizovatelem Střediska výchovné péče Svitavska – Alfa, které bylo pro letošní rok hlavním tématem společného setkání.
Dopoledne se uskutečnily prezentace jednotlivých služeb – ambulancí, stacionářů i pobytového oddělení pro chlapce s poruchami chování. Odpoledne proběhla prohlídka statku, výrobních prostor pro sociální podnikání nebo pobytového zařízení SVP. Následovalo společné připomínkování evaluačního dotazníku zaměřeného na hodnocení služeb SVP, který připravila skupina etopedů z SVP. Pedagogové z UHK navrhli několik drobných úprav a doplnění. Současně se shodli, že dotazník je velmi dobrým nástrojem k dlouhodobému vedení, sebereflexi i dílčímu hodnocení speciálních pedagogů v praxi SVP. Součástí setkání byly i dvě studentky oboru sociální patologie, jejichž závěrečné práce budou zaměřeny na hodnocení reedukačních činností střediska. Odborní pracovníci ústavu budou se studenty spolupracovat v pozicích vedoucích odborných prací. Výsledky budou využity při hodnocení služeb SVP.

Setkání pedagogů – profesorů, docentů i odborných asistentů s pracovníky prevence z praxe se vyznačovalo vzájemným respektem, porozuměním a úctou k společným tématům z oblasti výchovy a pomáhání. Neobvyklý zájem, pozornost a sounáležitost, která se projevovala nejen v průběhu celého dne, ale po celé roky vzájemné spolupráce, je pro nás všechny v praxi velkou inspirací a „živou vodou“ do dalších let v naší práci.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Václav Bělík, vedoucí Ústavu sociálních studií PdF UHK

Fotogalerie