Prezentace projektů rekonstrukce HW a modernizace SW Městského kamerového systému (MKS) pro odbornou veřejnost

Dne 28.11.2022 se na pozvání vedení města Svitavy uskutečnila ve velké zasedací místnosti MěÚ Svitavy na ulici T. G. Masaryka 35 prezentace dvou právě dokončených projektů prevence kriminality s názvy Rekonstrukce HW a modernizace SW MKS Svitavy. Projekty v celkovém rozsahu cca 1,1 mil Kč finančně podpořilo státní účelovou dotací Ministerstvo vnitra ČR celkovou částkou ve výši cca 580 tis. Kč. Prezentace se účastnili kromě vedení města Svitavy (starosty i obou místostarostů), tiskové mluvčí, velitele MP Svitavy, koordinátora prevence, správce MKS a několika pracovníků MěÚ, kteří byli nápomocni při přípravě projektu také zástupce firmy Synet Svitavy, zajišťující servis a rozvoj metropolitní datové sítě, okresní státní zástupkyně, ředitel ÚO PČR Svitavy včetně svého zástupce a několika pracovníků pověřených zpracováním analýz směřujících k vyšetřování trestné činnosti.

Záměrem uvedených projektů bylo zvýšení efektivity MKS, který je ve městě systematicky budován po dobu 23 let. Účelu bude dosaženo prostřednictvím efektivnějšího vyhodnocování záznamů z více než 125 kamer umístěných ve všech částech města. K uskutečnění projektu bylo nezbytné zcela obměnit prakticky všechna doposud používaná technická zařízení, která zajišťují chod kamerového systému. Konkrétně se jednalo například o pořízení čtyř nových kapacitních výpočtových serverů, datového uložiště, aktivních prvků pro přenosy dat a klientských stanic. Na nich je implementován specifický vyhodnocovací a analytický software Ateas v aktuálně nejvyšší dostupné verzi Unlimited využívající umělé inteligence v podobě tzv. neuronové sítě. Dodavatelem HW i SW byla firma OR CZ Moravská Třebová, která předložila v rámci výběrových řízení nejnižší cenové nabídky. Instalace proběhla v průběhu října a listopadu 2022.

Nově pořízené technické vybavení umožní vyhledávat protiprávní jednání přispívat nejen k prevenci, ale také k okamžité reakci nebo vyšetřování bezpečnostních složek. Zařízení bude využívat na minimálně dvou pracovištích ÚO PČR Svitavy a na jednom pracovišti MP Svitavy prostřednictvím vyhrazeného a šifrovaného síťového propojení mezi těmito bezpečnostními složkami.

Instalovaný SW umožňuje například stálé službě městské policie monitorovat aktivně konkrétní veřejná prostranství nebo jejich části s definicí alarmových stavů na prostranstvích, objektech nebo jejich částech, způsobu užívání veřejných prostor, nestandardních projevech činnosti nebo chování uživatelů – občanů, návštěvníků, klientů nebo zákazníků apod. PČR systém umožňuje časově úsporně s maximální přesností vyhledávat podezřelé osoby podle řady tzv. markantů – barev, tvarů, velikostí, registračních značek apod. a zpětně prokázat nebo připravit důkazy ke konkrétnímu protiprávnímu jednání. Do budoucna rostoucí význam bude mít rekonstrukce a modernizace MKS také pro stále složitější a náročnější usměrňování dopravy na území města. Systém například dokáže počítat i třídit podle data, času, směru a dalších podrobností údaje o projíždějích nebo parkujících vozidlech apod.

Všichni přítomní shlédli od správce MKS z MP Svitavy vybrané funkcionality a velmi ocenili jejich přínos jak pro prevenci, okamžitou reakci, tak pro konkrétní vyšetřování. Vedoucí Okresního státního zastupitelství ve Svitavách zdůraznila neocenitelný význam výstupů z MKS i při řešení závažných trestných činů. S pomocí záznamů z MKS je práce vyšetřovatelů, žalobců i soudců mnohem rychlejší, kvalifikovanější a v konečném důsledku i spravedlivější. Důkazy jsou ze záznamů zcela zřejmé a průkazné. Ředitel ÚO PČR ocenil nejen technickou vyspělost systému, ale i jeho celkovou koncepci zapadající do systému práce v celém bývalém okrese Svitavy, kde příslušný SW Ateas v nižších verzích využívají i Moravská Třebová nebo Jevíčko. Policii tento způsob spolupráce a koordinace s městem Svitavy i dalšími městy a obcemi výrazně zefektivňuje způsoby policejní práce.

Všichni přítomní se shodli, že s pomocí obou projektů došlo k možnosti efektivně vykonávat preventivní činnosti monitoringu ze strany MP i PČR Svitavy a předcházet trestné činnosti, případně minimalizovat způsobené újmy občanům nebo škody na majetku. Současně byli vytvořeny předpoklady pro další rozvoj systému směřujícího k zajištění bezpečí a bezpečnosti nejen občanů města, ale také celého regionu.

Každoročně bude systém kvantitativně i kvalitativně vyhodnocován, ale již dnes je zřejmé, že se stal aktivníma očima v práci bezpečnostních složek. Neméně důležitá je skutečnost vyplývající z průzkumů veřejného mínění, v nichž je zaznamenávána i vysoká míra důvěry v kamerový systém mezi občany.

Zpracoval: PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Foto: Mgr. Kateřina Kotasová, tisková mluvčí města Svitavy

Fotogalerie